Giải đề TOPIK II [E형] - Dương Ngọc Hà - 40 video
Giải đề TOPIK II [E형] - Dương Ngọc Hà - 40 video
0점 (0개)
 • 강사 Dương Ngọc Hà
 • 수강기간 90일
 • 금액 1,000,000 VND
 • 학습시간 11:14:34(40강)
 • 강좌 Giải đề TOPIK II [E형] - Cô Dương Ngọc Hà - 40 video

1,000,000VND

강좌소개
강사소개
Dương Ngọc Hà

Dương Ngọc Hà

프로필

- 하노이대학교 한국어학과 졸업

- 한국어 강의에 경력 3년

- 한국어 실기, 토픽 시험 교육 50개 이상

제자들에게 한마디

천리길도 한걸음 부터 

강의목록
 • [Dạng 1] Chọn ngữ pháp [1 - 4] 39분 40초
 • [Dạng 2] Chọn chủ đề đoạn văn [5 - 8] 09분 26초
 • [Dạng 3] Chọn nội dung giống với bài viết [9 - 12] 25분 33초
 • [Dạng 4] Sắp xếp câu [13 - 15] 13분 58초
 • [Dạng 5] Chọn nội dung điền vào chỗ trống [16 - 18] 15분 18초
 • [Dạng 6] Chọn biểu hiện đúng, chủ đề đoạn văn [19 - 20] 08분 51초
 • [Dạng 7] Chọn biểu hiện đúng, nội dung giống [21 - 22] 11분 45초
 • [Dạng 8] Chọn tâm trạng nhân vật, nội dung giống [23 - 24] 14분 06초
 • [Dạng 9] Chọn tiêu đề báo [25 - 27] 12분 50초
 • [Dạng 10] Chọn đáp án đúng điền vào chỗ trống [28 - 31] 23분 20초
 • [Dạng 11] Chọn nội dung giống [32 - 34] 21분 28초
 • [Dạng 12] Chọn chủ đề đoạn văn [35 - 38] 27분 48초
 • [Dạng 13] Chọn vị trí thích hợp nhất trong đoạn văn để đặt câu văn vào [39 - 41] 19분 01초
 • [Dạng 14] Chọn tâm trạng nhân vật, nội dung giống [42 - 43] 19분 06초
 • [Dạng 15] Chọn chủ đề đoạn văn, nội dung điền vào chỗ trống [44 - 45] 13분 51초
 • [Dạng 16] Chọn thái độ người viết, nội dung giống [46 - 47] 14분 38초
 • [Dạng 17] Chọn mục đích đoạn văn, nội dung giống [48 - 50] 17분 49초
 • [Dạng 1] Chọn tranh, biểu đồ [1 - 3] 12분 18초
 • [Dạng 2] Chọn lời nói tiếp theo của nhân vật [4 - 8] 10분 47초
 • [Dạng 3] Chọn hành động tiếp theo [9 - 12] 15분 38초
 • [Dạng 4] Chọn nội dung đúng [13 - 16] 25분 06초
 • [Dạng 5] Chọn suy nghĩ trọng tâm [17 - 20] 28분 26초
 • [Dạng 6] Chọn suy nghĩ trọng tâm, nội dung đúng [21 - 22] 15분 29초
 • [Dạng 7] Chọn hành động người nói, nội dung đúng [23 - 24] 14분 11초
 • [Dạng 8] Chọn suy nghĩ trọng tâm, nội dung giống [25 - 26] 16분 55초
 • [Dạng 9] Chọn ý đồ người nói, nội dung đúng [27 - 28] 14분 29초
 • [Dạng 10] Chọn nghề nghiệp nhân vật, nội dung đúng [29 - 30] 14분 14초
 • [Dạng 11] Chọn suy nghĩ trọng tâm, thái độ nhân vật [31 - 32] 14분 25초
 • [Dạng 12] Chọn chủ đề hội thoại, nội dung đúng [33 - 34] 14분 44초
 • [Dạng 13] Chọn hành động nhân vật, nội dung đúng [35 - 36] 13분 42초
 • [Dạng 14] Chọn suy nghĩ trọng tâm, nội dung đúng [37 - 38] 15분 25초
 • [Dạng 15] Chọn nội dung trước đoạn hội thoại, nội dung đúng [39 - 40] 15분 50초
 • [Dạng 16] Chọn nội dung trọng tâm, nội dung đúng [41 - 42] 16분 04초
 • [Dạng 17] Chọn nội dung trọng tâm, câu trả lời đúng [43 - 44] 17분 00초
 • [Dạng 18] Chọn nội dung đúng, thái độ nhân vật [45 - 46] 20분 17초
 • [Dạng 19] Chọn nội dung đúng, thái độ nhân vật [47 - 48] 18분 02초
 • [Dạng 20] Chọn nội dung đúng, thái độ nhân vật [49 - 50] 17분 03초
 • [Dạng 1] Điền nội dung phù hợp vào chỗ trống ㄱ và ㄴ [51 - 52] 08분 42초
 • [Dạng 2] Viết đoạn văn 200~300 chữ miêu tả nội dung biểu đồ [53] 08분 30초
 • [Dạng 3] Viết đoạn văn 600~700 về một chủ đề cho sẵn [54] 18분 49초
수강후기
0점 (0개)
별점을 선택해주세요
등록된 수강후기가 없습니다.
수강을 완료하고 첫 번째로 후기를 등록해보세요!

강좌 구매 등록 하세요!

아래 등록 정보를 입력하시면 Master Korean는 연락 드리겠습니다.