Tìm kiếm | Master Korean jobs
Trợ Lý Giám Đốc Tiếng Hàn

salary icon
location icon Từ 20 triệu
experience icon TOPIK 5
timestamp icon 11/05/2024

timestamp icon

Thông Dịch Viên Tiếng Hàn

salary icon
location icon 18 - 25 triệu
experience icon TOPIK 4
timestamp icon 10/05/2024

timestamp icon

Phiên Dịch Tiếng Hàn

salary icon
location icon Thỏa thuận
experience icon TOPIK 5
timestamp icon 10/05/2024

timestamp icon

Nhân Viên Biên Phiên Dịch Tiếng Hàn

salary icon
location icon 15 - 20 triệu
experience icon TOPIK 5
timestamp icon 30/04/2024

timestamp icon

Chuyên Viên Vận Hành Lớp Học Tiếng Hàn

salary icon
location icon 10 - 15 triệu
experience icon TOPIK 4
timestamp icon 30/04/2024

timestamp icon

  • 1
Close Thỏa thuận chia sẻ thông tin VISANG

정보공유 동의 내용 정보공유 동의 내용

정보공유 동의 내용 정보공유 동의 내용

정보공유 동의 내용 정보공유 동의 내용

정보공유 동의 내용 정보공유 동의 내용


공유하는 정보: 계정, 이름, 휴대폰 번호, 이메일 주소, 한국어 활용 수준

1

2

3

정보공유 동의

이용약관 동의(필수)

정보공유 동의 내용 정보공유 동의 내용

정보공유 동의 내용 정보공유 동의 내용

정보공유 동의 내용 정보공유 동의 내용

정보공유 동의 내용 정보공유 동의 내용


개인정보 수집 및 이용동의(필수)

정보공유 동의 내용 정보공유 동의 내용

정보공유 동의 내용 정보공유 동의 내용

정보공유 동의 내용 정보공유 동의 내용

정보공유 동의 내용 정보공유 동의 내용


※ 위 항목에 동의하지 않는 경우 회원가입이 불가합니다.

1

2

3

정보공유 동의

1

2

3

정보공유 동의