Master Korean jobs
Phiên dịch tiếng Hàn

salary icon
location icon Thỏa thuận
experience icon TOPIK 5
timestamp icon 30/06/2023

timestamp icon

THÔNG DỊCH VIÊN TIẾNG HÀN

salary icon
location icon Thỏa thuận
experience icon TOPIK 4
timestamp icon 02/07/2023

timestamp icon

Phiên Dịch Tiếng Hàn

salary icon
location icon Từ 20 triệu
experience icon TOPIK 5
timestamp icon 05/07/2023

timestamp icon

Phiên dịch tiếng Hàn

salary icon
location icon 15 - 22 triệu
experience icon TOPIK 5
timestamp icon 30/06/2023

timestamp icon

THÔNG DỊCH VIÊN TIẾNG HÀN

salary icon
location icon Thỏa thuận
experience icon TOPIK 4
timestamp icon 30/06/2023

timestamp icon

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Hàn

salary icon
location icon Thỏa thuận
experience icon TOPIK 4
timestamp icon 29/06/2023

timestamp icon

Phiên dich tiếng Hàn- Thang Máy

salary icon
location icon Thỏa thuận
experience icon TOPIK 4
timestamp icon 30/06/2023

timestamp icon

Phiên Dịch Tiếng Hàn Bộ Phận Bảo An

salary icon
location icon 12 - 25 triệu
experience icon TOPIK 4
timestamp icon 16/06/2023

timestamp icon

Trợ Lý Quản Lý Tiếng Hàn

salary icon
location icon Thỏa thuận
experience icon TOPIK 4
timestamp icon 20/06/2023

timestamp icon

Việc làm đề xuất

Công ty TNHH Giáo dục Visang Việt Nam

CÔNG TY CỔ PHẦN MIRAI INTERNATIONAL

Công Ty Cổ Phần Barun Vina

Close Thỏa thuận chia sẻ thông tin VISANG

정보공유 동의 내용 정보공유 동의 내용

정보공유 동의 내용 정보공유 동의 내용

정보공유 동의 내용 정보공유 동의 내용

정보공유 동의 내용 정보공유 동의 내용


공유하는 정보: 계정, 이름, 휴대폰 번호, 이메일 주소, 한국어 활용 수준

1

2

3

정보공유 동의

이용약관 동의(필수)

정보공유 동의 내용 정보공유 동의 내용

정보공유 동의 내용 정보공유 동의 내용

정보공유 동의 내용 정보공유 동의 내용

정보공유 동의 내용 정보공유 동의 내용


개인정보 수집 및 이용동의(필수)

정보공유 동의 내용 정보공유 동의 내용

정보공유 동의 내용 정보공유 동의 내용

정보공유 동의 내용 정보공유 동의 내용

정보공유 동의 내용 정보공유 동의 내용


※ 위 항목에 동의하지 않는 경우 회원가입이 불가합니다.

1

2

3

정보공유 동의

1

2

3

정보공유 동의