Master Korean jobs
Thông dịch viên Tiếng Hàn

salary icon
location icon 협의
experience icon TOPIK 4 급
timestamp icon 05/04/2024

timestamp icon

Thông Dịch Viên - Trợ Lý Tiếng Hàn

salary icon
location icon 협의
experience icon TOPIK 5 급
timestamp icon 30/09/2023

timestamp icon

Trợ lý Giám đốc

salary icon
location icon 15 - 20 백만
experience icon TOPIK 5 급
timestamp icon 30/09/2023

timestamp icon

Admin Văn Phòng Nói Tiếng Hàn

salary icon
location icon 10 - 20 백만
experience icon TOPIK 4 급
timestamp icon 06/10/2023

timestamp icon

  • 1
Close 정보공유 동의 VISANG

정보공유 동의 내용 정보공유 동의 내용

정보공유 동의 내용 정보공유 동의 내용

정보공유 동의 내용 정보공유 동의 내용

정보공유 동의 내용 정보공유 동의 내용


공유하는 정보: 계정, 이름, 휴대폰 번호, 이메일 주소, 한국어 활용 수준

1

2

3

정보공유 동의

이용약관 동의(필수)

정보공유 동의 내용 정보공유 동의 내용

정보공유 동의 내용 정보공유 동의 내용

정보공유 동의 내용 정보공유 동의 내용

정보공유 동의 내용 정보공유 동의 내용


개인정보 수집 및 이용동의(필수)

정보공유 동의 내용 정보공유 동의 내용

정보공유 동의 내용 정보공유 동의 내용

정보공유 동의 내용 정보공유 동의 내용

정보공유 동의 내용 정보공유 동의 내용


※ 위 항목에 동의하지 않는 경우 회원가입이 불가합니다.

1

2

3

정보공유 동의

1

2

3

정보공유 동의