Master Korean jobs
Nhân viên nhập liệu online

experience icon TOPIK 2 급
timestamp icon 30/11/2023
* 필수 기술:
한국어 - 컴퓨터 사무직 - 작성

- Nhập file dữ liệu lên phần mềm của công ty (Ví dụ: CV ứng viên, nguồn ứng tuyển, thông tin cơ bản,..), và xử lý trên bảng tính excel.

- Chi tiết công việc được trao đổi trong quá trình phỏng vấn.

더보기 20 지원자 이력서

timestamp icon

  • 1

추천 채용

* Freelance

Job

Công ty TNHH Visang Vietnam

Close 정보공유 동의 VISANG

정보공유 동의 내용 정보공유 동의 내용

정보공유 동의 내용 정보공유 동의 내용

정보공유 동의 내용 정보공유 동의 내용

정보공유 동의 내용 정보공유 동의 내용


공유하는 정보: 계정, 이름, 휴대폰 번호, 이메일 주소, 한국어 활용 수준

1

2

3

정보공유 동의

이용약관 동의(필수)

정보공유 동의 내용 정보공유 동의 내용

정보공유 동의 내용 정보공유 동의 내용

정보공유 동의 내용 정보공유 동의 내용

정보공유 동의 내용 정보공유 동의 내용


개인정보 수집 및 이용동의(필수)

정보공유 동의 내용 정보공유 동의 내용

정보공유 동의 내용 정보공유 동의 내용

정보공유 동의 내용 정보공유 동의 내용

정보공유 동의 내용 정보공유 동의 내용


※ 위 항목에 동의하지 않는 경우 회원가입이 불가합니다.

1

2

3

정보공유 동의

1

2

3

정보공유 동의