Tìm kiếm | Master Korean jobs
Giáo Viên Dạy Tiếng Hàn Offline

experience icon TOPIK 4
timestamp icon 31/12/2024
* Kỹ năng yêu cầu:
Giảng dạy - Giáo dục/ Đào tạo
  • Giảng dạy tiếng Hàn cho học viên trình độ sơ cấp, trung cấp, đảm bảo tiến độ chương trình và chất lượng khóa học.
  • Thiết kế giáo án, chuẩn bị bài giảng
  • Chuẩn bị tài liệu ôn tập cho học viên
  • Theo sát tiến độ học tập của học viên, chịu trách nhiệm báo cáo tình hình học viên phòng đào tạo của công ty
  • Giải đáp, hướng dẫn học viên các nội dung xoay quanh qúa trình học tập
  • Quản lí chất lượng, số lượng học viên theo học
  • Thời gian: Thứ 2 (Offline) + Thứ 5 (Online), 18:30 ~20:00
Xem thêm 9 CV ứng tuyển

timestamp icon

Giáo viên

experience icon TOPIK 5
timestamp icon 31/07/2024
* Kỹ năng yêu cầu:
Giáo dục/ Đào tạo

Dạy Tiếng Hàn Trung Cấp Online

Xem thêm 4 CV ứng tuyển

timestamp icon

Nhân viên hỗ trợ dự án

experience icon TOPIK 4
timestamp icon 31/07/2024
* Kỹ năng yêu cầu:
Sales
Xem thêm 3 CV ứng tuyển

timestamp icon

  • 1

Việc làm đề xuất

* Freelance

Job

Công ty TNHH Visang Vietnam

* Freelance

Job

SK global

masterkorean
Chat Icon
icon-chatbot
Mk Job Chatbot
point-online
Online
icon-chatbot
Close Thỏa thuận chia sẻ thông tin VISANG

정보공유 동의 내용 정보공유 동의 내용

정보공유 동의 내용 정보공유 동의 내용

정보공유 동의 내용 정보공유 동의 내용

정보공유 동의 내용 정보공유 동의 내용


공유하는 정보: 계정, 이름, 휴대폰 번호, 이메일 주소, 한국어 활용 수준

1

2

3

정보공유 동의

이용약관 동의(필수)

정보공유 동의 내용 정보공유 동의 내용

정보공유 동의 내용 정보공유 동의 내용

정보공유 동의 내용 정보공유 동의 내용

정보공유 동의 내용 정보공유 동의 내용


개인정보 수집 및 이용동의(필수)

정보공유 동의 내용 정보공유 동의 내용

정보공유 동의 내용 정보공유 동의 내용

정보공유 동의 내용 정보공유 동의 내용

정보공유 동의 내용 정보공유 동의 내용


※ 위 항목에 동의하지 않는 경우 회원가입이 불가합니다.

1

2

3

정보공유 동의

1

2

3

정보공유 동의