Master Korean jobs
Phiên Dịch Tiếng Hàn

salary icon
location icon 협의
experience icon TOPIK 4 급
timestamp icon 20/10/2023

timestamp icon

Biên Tập Viên Tiếng Hàn , Trung, Nhật

salary icon
location icon 8 - 12 백만
experience icon TOPIK 5 급
timestamp icon 20/10/2023

timestamp icon

PHIÊN DỊCH VIÊN TIẾNG HÀN - ĐI LÀM NGAY

salary icon
location icon 15 - 25 백만
experience icon TOPIK 6 급
timestamp icon 18/10/2023

timestamp icon

Nhân Viên Tiếng Hàn Toàn Hệ Thống Miền Bắc

salary icon
location icon 12 - 15 백만
experience icon TOPIK 4 급
timestamp icon 06/10/2023

timestamp icon

Trưởng bộ phận Phiên dịch tiếng Hàn

salary icon
location icon 까지 50.000.000 백만
experience icon TOPIK 5 급
timestamp icon 30/09/2023

timestamp icon

Phiên Dịch Viên Tiếng Hàn (Upto $1200)

salary icon
location icon 19 - 28 백만
experience icon TOPIK 4 급
timestamp icon 13/10/2023

timestamp icon

Biên Phiên Dịch Tiếng Hàn

salary icon
location icon 협의
experience icon TOPIK 5 급
timestamp icon 30/09/2023

timestamp icon

Phiên Dịch Viên Tiếng Hàn

salary icon
location icon 18 - 20 백만
experience icon TOPIK 4 급
timestamp icon 30/09/2023

timestamp icon

Thông Dịch Tiếng Hàn

salary icon
location icon 15 - 20 백만
experience icon TOPIK 4 급
timestamp icon 30/09/2023

timestamp icon

Biên Phiên Dịch Tiếng Hàn Quốc

salary icon
location icon 부터 18 백만
experience icon TOPIK 4 급
timestamp icon 31/10/2023

timestamp icon

추천 채용

Close 정보공유 동의 VISANG

정보공유 동의 내용 정보공유 동의 내용

정보공유 동의 내용 정보공유 동의 내용

정보공유 동의 내용 정보공유 동의 내용

정보공유 동의 내용 정보공유 동의 내용


공유하는 정보: 계정, 이름, 휴대폰 번호, 이메일 주소, 한국어 활용 수준

1

2

3

정보공유 동의

이용약관 동의(필수)

정보공유 동의 내용 정보공유 동의 내용

정보공유 동의 내용 정보공유 동의 내용

정보공유 동의 내용 정보공유 동의 내용

정보공유 동의 내용 정보공유 동의 내용


개인정보 수집 및 이용동의(필수)

정보공유 동의 내용 정보공유 동의 내용

정보공유 동의 내용 정보공유 동의 내용

정보공유 동의 내용 정보공유 동의 내용

정보공유 동의 내용 정보공유 동의 내용


※ 위 항목에 동의하지 않는 경우 회원가입이 불가합니다.

1

2

3

정보공유 동의

1

2

3

정보공유 동의